best free html templates

EKO programma

2019/2020 EKO programma

Mērķi un uzdevumi tēmai “Enerģija”

Mērķis:
Pievērst izglītojamo uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām.
Saistība ar enerģijas izmantošanu un finansēm.
Izprast un izpētīt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu
Uzdevumi:
Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.
Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.
Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.
Rosināt taupīgi izmantot enerģiju.

2019/2020 EKO programma

Mērķi un uzdevumi tēmai “Enerģija”

Mērķis:
Pievērst izglītojamo uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām.
Saistība ar enerģijas izmantošanu un finansēm.
Izprast un izpētīt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu
Uzdevumi:
Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.
Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.
Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.
Rosināt taupīgi izmantot enerģiju.

2018/2019 EKO programma

Zaļais diploms apliecina, ka Engures Spārītei piešķirts eko skolas nosaukumus.
Skatīt diplomu
Vides novērtējums.
Vide un apkārtne
Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”`atrodas Rīgas jūras līča krastā, skaistā ciematā- Engurē. Engure ir dzīva zaļā vide un jūras tuvums nodrošina cilvēku dzīves telpu. Lai baudītu Enguri, jāaiziet līdz jūrai , jāsajūt jūras vējš, tās sāļā smarža, jāpasmaržo zelta lapas un rudens miglainie rīti.
Iestāde dibināta 1986.gadā. 2010.gadā ēku nosiltināja, Engures pašvaldība ēkas energoefektivitātes projektā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Iestādes apkārtnē ir zaļā zona. Grupās ir izveidoti dabas pētniecības centri, kurus vēlamies papildināt, „iedzīvināt” bērnu patstāvīga darbībā. Piedalāmies dažādos vietējā mēroga projektos zaļā dzīvesveida nodrošināšanā.
Vēlamies izveidot sajūtu taku, lai veicinātu bērnu fizisko aktivitāti, atbalstītu veselīgu dzīvesveidu.
Trūkumi—rotaļlaukumu iekārtu nolietojums
Atkritumi
Iestādē šķirojam atkritumus. Turpinām piedalīties „Zaļās josta” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā, bateriju vākšanas konkursā. Ēdināšanā esošie pārtikas atlikumi tiek izbaroti mājdzīvniekiem. Vēlamies bērnus izglītot par atkritumu šķirošanas nozīmi, par to samazināšanas iespējām( lietu otrreizēja izmantošana –metodisko materiālu izstrāde, masku gatavošana bērniem, kārtridžu otrreizēja uzpilde utt).
· 5,6gadīgajiem bērniem demonstrēt filmas par papīra, bateriju un elektropreču pārstrādi.
· Iesaistīt vidējās, vecākās, sagatavošanas grupu bērnus ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”
Transports
Pie iestādes ir iekārtots velosipēdu novietošanas laukums. Lielākā daļa skolotāju nāk ar kājām, brauc ar velosipēdu, daži ar personīgo automašīnu. Bērnu ierašanās veids ir līdzīgs, daudzi nāk ar kājām, brauc ar velosipēdiem.
· Turpināt izglītot vecākus un bērnus par izplūdes gāzu nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi
· Uz iestādi ieteikt vecākiem bērnus vest ne ar automašīnu, bet nākt ar kājām vai braukt ar velosipēdu.
Enerģija
Apkures sezonu sākam oktobra vidū. Apkure mums ir kopīga ar Engures vidusskolu. Visās telpās ir iespēja regulēt siltuma padevi. Iespēju robežās pakāpeniski spuldzes telpās nomainīsim uz ekonomiskajām spuldzēm. Cenšamies taupīt elektroenerģiju- izslēgt izejot no telpām, dienas laikā koridoros un grupās. Apgaismojums telpās ir pietiekošs un atbilst normai.
Veselīgs dzīvesveids
Ēdienkarti sastāda pavārs un medmāsa. Produktus iepērkam vairumtirdzniecības bāzē un no vietējiem ražotājiem. Ēdienu gatavojam uz vietas, neizmantojot pusfabrikātus. Kopā ar bērniem gatavojam augļu un dārzeņu salātus, izgaršojam ārstniecisko augu tējas. Ir izstrādāti pastaigu maršruti ārpus iestādes teritorijas. Ja laika apstākļi ir piemēroti, bērni dodas tuvākās un tālākās pastaigās. Iestāde katru gadu iesaistās programmā “Skolas piens”. Telpu mazgāšanas līdzekļi ir bērniem droši un profesionāli, bet nav ekoloģiski sertificēti.
Nākotnes iespējas- bērnu ēdināšanā izmantot tikai ekoloģiskus produktus. Pašlaik pārtikas produktu piegādei tiek veikts centralizētais iepirkums, kas negarantē ekoloģiskas pārtikas nodrošināšanu, bet gan ekonomiski izdevīgāko piegādātāju.
Ūdens
Jūras tuvums dod iespēju izglītojamajiem iepazīties piekrastē esošajām dabas vērtībām, izprast jūras ietekme uz tām. Vecākā un sagatavošanas grupa piedalīsies DIC “Meža māja” nodarbībās, kuru tēma ir “Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā”.
Aicinām vecākus pētīt ūdeni kopā ar bērniem un samazināt tā patēriņu mājās. Ūdens zuduma draudi iestādes ūdens apgādes sistēmā novērsta. Popularizējam ūdens taupīšanas pasākumus gan izglītības iestādē, gan audzēkņu ģimenēs. Regulāri pārbaudām ūdensvadu cauruļu stāvokli.
Grupās ir pieejams firmas Venden dzeramais ūdens. Tualetēs ir uzstādīti podi ar ūdens taupošo iedalījumu. Mācam bērniem pēc roku mazgāšanas aizvērt ūdens krānu un netecināt liela daudzuma ūdens strūklu.
Mežs
Dodamies pastaigās uz mežu, vērojam to dažādos gadalaikos. Izpētām augu daudzveidību mežā, saudzējam to. Mācamies kopt un tīrīt mežu savam un citu priekam. Mežā uzvedamies klusu, lai neizbiedētu dzīvniekus.
Makulatūras un bateriju vākšanas kampaņā iesaistīt plašākas sabiedrības daļas. Veicināt ekoskolu savstarpējo sadarbību un zaļo pasākumu kopīgu īstenošanu.

Engures PII "Spārīte" ekopadome:
Sandra Ozoliņa - iestādes vadītāja,
Solveiga Leitarte - izglītības metodiķis/koordinators,
Gunta Mazure- sporta skolotāja,
Iveta Andersone - pirmsskolas skolotāja,
Dace Novika - pirmsskolas skolotāja,
Liene Pankrātova - vecāku pārstāvis,
Inta Zaļuma - iestādes medmāsa,
Ziedonis Kaktišs - saimnieks/ strādnieks.

· Rūpējies par dabu! · Ja dari pāri dabai, tad vispirms tu kaitē sev!
· Nepiegružo vidi-pats tajā dzīvo!
· Šķirosim atkritumus!
· Kļūsti par dabas sargu!
· Neblēņojies ar elektrību!
· Neslēdz bez vajadzības elektroierīces ‘’iekšā un āra”!
· Braukt ar divriteni tas nozīmē - traukties, taupīt, trenēties!
· Saudzē savu ķermeni-tajā jānodzīvo viss mūžs!
· Katrā ēdienreizē apēd kaut ko veselīgu!
· Dzīvo ar smaidu, sporto, esi aktīvs!
· Neizposti otra darbu, neizbradā puķes, nebojā kokus!
· Palīdzi izaugt paša stādītam augam!
· Iegaumē! Klimata izmaiņas ietekmē ne tikai civēkus, bet arī augu un dzīvnieku valsti!
· Kop un tīri mežu savam un citu priekam!
· Ko tu dari, lai mūsu vide būtu labāka?
· Skaistums apkārt tev, tā ir daba!
Mīli un saudzē to!

Ekoskolas mērķi
Piedāvāt skolēniem izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē.
Veidot pēc iespējas dabiskāku skolas apkārtni, kas vairo bioloģisko daudzveidību.
Izmantot un veidot skolas apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju.
Izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kam skolas apkārtne ir dzīves vide

>>>|||<<< Mācību mērķi >>>|||<<<
Skolēni var:
· lietot, skaidrot un zīmēt kartes, klasificēt atsevišķus objektus;
· veikt iedzīvotāju aptauju par skolas apkārtni;
· izstrādāt skolas apkārtnes uzlabošanas plānus;
· prezentēt un izskaidrot iegūtos datus, izmantojot modernās tehnoloģijas;
· Iepazīsties ar aizsargājamām dabas teritorijām jūsu skolas apkārtnē, to lielākajām vērtībām

Stiprās puses
Grupas un kabineti ir labi apgaismoti, PII teritorija diennakts tumšajā laikā ir apgaismota- apgaismes ķermeņi ar LED gaismas diodēm. Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski ataustot gaismai. Apkures sezonu sākam oktobrī, vadoties pēc klimatiskajiem apstākļiem. Grupu telpās, sporta zālē, mūzikas zālē ir iespējams regulēt siltuma padevi.
Vājās puses
Ne visās telpās ir energoefektīvās spuldzes. Nav izvietoti atgādinājumi par elektroenerģijas taupīšanu. Kabinetos un grupās jāturpina strādāt, lai visi datori neatrastos visu laiku gaidīšanas režīmā. Kabinetos nav nomainīti radiatori, tāpēc nav iespējams regulēt siltuma padevi.
Pilnīgi nav veikts izvirzītais uzdevums brīvdienās atvienot datorus, printerus, kas paliek miega režīmā.
Izvirzītie uzdevumi
Uzstādīt iestādē atgādinājumus par elektrību. Iegādāties energoefektīvās spuldzes visās grupās.
Sekot, lai brīvdienās tiktu atslēgti datori, printeri, neatstāt tos miega režīmā.  

2017/2018 EKO programma

>>>|||<<< Transports >>>|||<<<
Stiprās puses
Vecākiem, kuri dzīvo centrā ir iespēja savus bērnus uz pirmsskolu atvest neizmantojot transportu. Daļa bērnu kopā ar vecākiem uz iestādi brauc ar velosipēdiem. Pie iestādes ir velosipēdu novietne. Pie iestādes apstājušas mašīnas vienmēr izslēdz dzinējus.
Vājās puses
Daļai bērnu iespēja uz pirmsskolu ir nokļūt izmantojot transportu- gan personīgo, gan skolas autobusu.
Skolotāji darbā ierodas ar personīgo transportu( ne visi), saistīts ar to, ka nedzīvo Engurē.
Daļu bērnu, kas dzīvo Engurē, vecāki ved uz pirmsskolu ar personīgo transportu.
Pašvaldība veicot pārtikas iepirkumu tikai daļēji skatās, lai produktu vešanas attālum būtu tuvāks.
Izvirzītie uzdevumi
Organizēt akcijas, kas aicina ierasties PII ar kājām vai velosipēdu.

>>>|||<<< Atkritumi >>>|||<<<
Stiprās puses
Mūsu PII apkārtne ir tīra un sakopta. Mācām šķirot atkritumus. Grupās ir kastes, kurās liek izlietotos papīrus.
Turpinām piedalīties “Zaļās jostas “organizētajā bateriju vākšanas konkursā, AS “Piejūra” makulatūras vākšanas konkursā.
Bioloģiskos atkritumus nekompostējam, pārtikas atkritumus izbarojam dzīvniekiem, lapu atkritumus- vienošanās ar pašvaldību, savāc centralizēti.
Vājās puses
Gaitenī nav izveidota vieta plastmasas atkritumu savākšanai.
Jāseko, lai atkritumus šķirotu arī tehniskie darbinieki.
Izvirzītie uzdevumi
Sadarbojoties ar pašvaldību iestādes teritorijā izvietot atkritumu šķirošanas konteinerus- uzdevums nerealizējās. Atkritumu šķirošanas konteinerus izvietoja iestādes apkārtnē.
Turpināt radīt izpratni bērniem, viņu ģimenēm un apkārtējai sabiedrībai par atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

>>>|||<<< Ūdens >>>|||<<<
Stiprās puses
PII ir gan aukstais, gan siltais ūdens. Tas ir pieejams katrā grupiņā, tualetēs ir uzstādīti podi ar ūdens taupošo nodalījumu. Iestāde apgādā bērnus ar dzeramo ūdeni. Mācām bērniem, mazgājot rokas, netecināt lielu ūdens daudzumu. Lielākie bērni apmeklē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pagastā notekūdeņi tiek attīrīti. Ziemā vidi piesārņojušu sāli pirmsskolas apkārtnē neizmantojam, izmantojam citas metodes.
Vājās puses
Nav uzstādīti atgādinājumi par ūdens taupīšanu. Pērkam dzeramo ūdeni plastmasas pudelēs, tiek patērēti resursi.
Izvirzītie uzdevumi
Grupās izvietot atgādinājumus par ūdens taupīšanu.
Turpināt radīt izpratni audzēkņiem , viņu ģimenēm , apkārtējai sabiedrībai par ūdens resursu saglabāšanu, taupīšanu.

>>>|||<<< Skolas vide un apkārtne/mežs >>>|||<<<
Stiprās puses
Lielāko daļu iestādes teritorijas aizņem zālāji, ir daudz koku un krūmu, tuvu atrodas mežs un jūra. Gaiss ir tīrs. Ap iestādi izveidoti celiņi. Grupu laukumos pakāpeniski atjaunojam ierīces, katrai grupai ir nojume. Ir iespēja organizēt rotaļnodarbības ārā. Kukaiņu un nezāļu apkarošanai neizmantojam pesticīdus. Organizējam zaļos pārgājienus uz jūru, mežu; pētām augu un dzīvnieku valsti dažādos gadalaikos.
Vājās puses
Nepieciešams atjaunot asfalta segumu pie iestādes. Zālājs tiek regulāri pļauts, tādēļ tajā ir samērā maza augu un kukaiņu daudzveidība.
Izvirzītie uzdevumi
Ierīkot teritorijā vietu, kurā bērniem būtu iespēja vērot bioloģiskos procesus pļavā.
Vairāk vadīt rotaļnodarbības dabā.

>>>|||<<< Vide un veselība >>>|||<<<
Stiprās puses
Medmāsa sastāda ēdienkarti, seko līdz, lai ēdiens būtu daudzveidīgs, veselīgs. Piedalāmies programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Atzīmējot grupās dzimšanas dienas, tradīcija nest videi un veselībai draudzīgas uzkodas. Notiek regulāras sporta izpriecas un citas aktivitātes svaigā gaisā. Gaiss iestādes apkārtnē ir tīrs. iestādes apkārtnē ir zems trokšņa līmenis. PII izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir videi un veselībai draudzīgi (sertificēti). Turpināt strādāt pie ēdina atkritumu samazināšanas.
Vājās puses
PII ēdienkartē ieviest lielāku ēdienu dažādību. Izglītojamajiem ēdienreizēs dot ne tikai salātus, arī dārzeņu plates.
Izvirzītie uzdevumi
Turpināt izglītot vecākus par veselīga ēdiena nepieciešamību, par pārtikas atkritumu ietekmi uz vidi.


>>>|||<<< Līdzdalība/ Mācību saturs >>>|||<<<
Stiprās puses
PII ir atrodamas norādes pie informācijas dēļa par darbošanos Ekoskolā. Lielāko grupu bērni zina par darbošanos Ekoskolā, jo paši aktīvi tajā darbojas skolotāju vadībā. Mājas lapā ir redzams Ekoskolu logo, ir sadaļa ”Ekoprogramma” . Vecāki atbalsta darbošanos Ekoskolā. Rotaļnodarbībās tiek iekļauta gada tēma. Pašvaldība pauž atbalstu par darbošanos Ekoskolu programmā. Šajā mācību gadā veica Zaļo iepirkumu no vietējām zemnieku saimniecībām, gaļas pārstrādātājiem. Pārejos produktus iepērk no vairumtirdzniecības bāzes. Priekšlikumus pašvaldībai vides situācijas uzlabošanai iesaka ekopadome, iestādes vecāku padome, PII vadība.
Vājās puses
Pēc iespējas vairāk vajadzētu iesaistīt audzēkņu vecākus Ekoskolas darbā. Sadarbība ar citām Ekoskolām. Galerijas par Ekoskolas pasākumiem ir redzamas kopīgajā galeriju sadaļā. Maz pieminēts medijos, ka mūsu iestāde darbojas Ekoskolu programmā.
Izvirzītie uzdevumi
Sadarboties ar citām Ekoskolām. Informāciju par darbību Ekoskolā
izvietot arī uz grupu informāciju dēļiem. Vairā sadarboties ar novada avīzes redaktoru, lai ievietotu informāciju par darbošanos Ekoskolā.

>>>|||<<< Bioloģiskā daudzveidība >>>|||<<<
Stiprās puses
PII apkārtnē var atrast dažādas dzīvotnes un ekosistēmas. Organizējam pārgājienus uz jūru, mežu. Mežā audzēkņi pēta tur sastopamos augus, kukaiņus, dzīvniekus, vidi, kurā tie dzīvo. Jūras krastā pētām aļģes, gliemežus, dzīvnieciņus, kas tur sastopami, ūdensputnus, runājam par kāpu zonu un tās aizsardzību. Organizējam rotaļnodarbības ārā, pētām kādas dzīvotnes var atrast PII teritorijā ar kartēšanas palīdzību.
Vājās puses
Nav maz pļautu vietu iestādes teritorijā, lai vērotu dažādas dzīvotnes.
Izvirzītie uzdevumi
Radīt interesi PII audzēkņiem iepazīt un izzināt dabas vērtības dažādos līmeņos. Atrast jaunus veidus, kā izmantot PII apkārtni dabas vērtību izzināšanā. Aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību PII apkārtnē.

>>>|||<<< Klimata pārmaiņas >>>|||<<<
Stiprās puses
Apmēram puse no PII audzēkņiem ierodas iestādē ar kājām vai ar riteņiem. grupās seko, lai tiktu izslēgts apgaismojums, kad telpā neviena nav. Mācām izglītojamajiem taupīgi apieties ar ūdeni. Grupās ir iespējams regulēt siltuma padevi radiatoros. Daļa pārtikas produkcijas tiek piegādātas no vietējām zemnieku saimniecībām un ražotnēm.
Vājās puses
Visās telpās nav ekonomiskās spuldzes. Daļa bērnu ar iestādi tiek vesti ar personīgajām automašīnām.( ne tikai tie bērni, kuri nedzīvo Engurē)
Izvirzītie uzdevumi
Izglītot izglītojamos un viņu vecākus par klimata pārmaiņām un to mazināšanas pasākumiem.
Konkretizēt un veicināt ieradumus, kas mazina klimata pārmaiņas.

Ekopadomes sastāvs:
Sandra Ozoliņa, PII vadītāja
Solveiga Leitarte, izglītības metodiķis
Ieva Artmane-Urstiņa, vecāku pārstāvis
Kristīne Kārkliņa, pirmsskolas skolotāja
Dace Balode, pirmsskolas skolotāja
Inta Zaļuma, iestādes medmāsa
Inta Grīnvalde, pirmsskolas skolotāja
Anita Rozenburga, pirmsskolas skolotāja

· Rūpējies par dabu! · Ja dari pāri dabai, tad vispirms tu kaitē sev!
· Nepiegružo vidi-pats tajā dzīvo!
· Šķirosim atkritumus!
· Kļūsti par dabas sargu!
· Neblēņojies ar elektrību!
· Neslēdz bez vajadzības elektroierīces ‘’iekšā un āra”!
· Braukt ar divriteni tas nozīmē - traukties, taupīt, trenēties!
· Saudzē savu ķermeni-tajā jānodzīvo viss mūžs!
· Katrā ēdienreizē apēd kaut ko veselīgu!
· Dzīvo ar smaidu, sporto, esi aktīvs!
· Neizposti otra darbu, neizbradā puķes, nebojā kokus!
· Palīdzi izaugt paša stādītam augam!
· Iegaumē! Klimata izmaiņas ietekmē ne tikai civēkus, bet arī augu un dzīvnieku valsti!
· Kop un tīri mežu savam un citu priekam!
· Ko tu dari, lai mūsu vide būtu labāka?
· Skaistums apkārt tev, tā ir daba!
Mīli un saudzē to!

Ekoskolas mērķi
Piedāvāt skolēniem izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē.
Veidot pēc iespējas dabiskāku skolas apkārtni, kas vairo bioloģisko daudzveidību.
Izmantot un veidot skolas apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju.
Izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kam skolas apkārtne ir dzīves vide

>>>|||<<< Mācību mērķi >>>|||<<<
Skolēni var:
· lietot, skaidrot un zīmēt kartes, klasificēt atsevišķus objektus;
· veikt iedzīvotāju aptauju par skolas apkārtni;
· izstrādāt skolas apkārtnes uzlabošanas plānus;
· prezentēt un izskaidrot iegūtos datus, izmantojot modernās tehnoloģijas;
· Iepazīsties ar aizsargājamām dabas teritorijām jūsu skolas apkārtnē, to lielākajām vērtībām

Stiprās puses
Grupas un kabineti ir labi apgaismoti, PII teritorija diennakts tumšajā laikā ir apgaismota- apgaismes ķermeņi ar LED gaismas diodēm. Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski ataustot gaismai. Apkures sezonu sākam oktobrī, vadoties pēc klimatiskajiem apstākļiem. Grupu telpās, sporta zālē, mūzikas zālē ir iespējams regulēt siltuma padevi.
Vājās puses
Ne visās telpās ir energoefektīvās spuldzes. Nav izvietoti atgādinājumi par elektroenerģijas taupīšanu. Kabinetos un grupās jāturpina strādāt, lai visi datori neatrastos visu laiku gaidīšanas režīmā. Kabinetos nav nomainīti radiatori, tāpēc nav iespējams regulēt siltuma padevi.
Pilnīgi nav veikts izvirzītais uzdevums brīvdienās atvienot datorus, printerus, kas paliek miega režīmā.
Izvirzītie uzdevumi
Uzstādīt iestādē atgādinājumus par elektrību. Iegādāties energoefektīvās spuldzes visās grupās.
Sekot, lai brīvdienās tiktu atslēgti datori, printeri, neatstāt tos miega režīmā.  

2016/2017 EKO programma

Zaļais diploms apliecina, ka Engures Spārītei piešķirts eko skolas nosaukumus.
Skatīt diplomu
Vides novērtējums.
Vide un apkārtne
Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”`atrodas Rīgas jūras līča krastā, skaistā ciematā- Engurē. Engure ir dzīva zaļā vide un jūras tuvums nodrošina cilvēku dzīves telpu. Lai baudītu Enguri, jāaiziet līdz jūrai , jāsajūt jūras vējš, tās sāļā smarža, jāpasmaržo zelta lapas un rudens miglainie rīti.
Iestāde dibināta 1986.gadā. 2010.gadā ēku nosiltināja, Engures pašvaldība ēkas energoefektivitātes projektā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Iestādes apkārtnē ir zaļā zona. Grupās ir izveidoti dabas pētniecības centri, kurus vēlamies papildināt, „iedzīvināt” bērnu patstāvīga darbībā. Piedalāmies dažādos vietējā mēroga projektos zaļā dzīvesveida nodrošināšanā.
Vēlamies izveidot sajūtu taku, lai veicinātu bērnu fizisko aktivitāti, atbalstītu veselīgu dzīvesveidu.
Trūkumi—rotaļlaukumu iekārtu nolietojums
Atkritumi
Iestādē šķirojam atkritumus. Turpinām piedalīties „Zaļās josta” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā, bateriju vākšanas konkursā. Ēdināšanā esošie pārtikas atlikumi tiek izbaroti mājdzīvniekiem. Vēlamies bērnus izglītot par atkritumu šķirošanas nozīmi, par to samazināšanas iespējām( lietu otrreizēja izmantošana –metodisko materiālu izstrāde, masku gatavošana bērniem, kārtridžu otrreizēja uzpilde utt).
· 5,6gadīgajiem bērniem demonstrēt filmas par papīra, bateriju un elektropreču pārstrādi.
· Iesaistīt vidējās, vecākās, sagatavošanas grupu bērnus ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”
Transports
Pie iestādes ir iekārtots velosipēdu novietošanas laukums. Lielākā daļa skolotāju nāk ar kājām, brauc ar velosipēdu, daži ar personīgo automašīnu. Bērnu ierašanās veids ir līdzīgs, daudzi nāk ar kājām, brauc ar velosipēdiem.
· Turpināt izglītot vecākus un bērnus par izplūdes gāzu nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi
· Uz iestādi ieteikt vecākiem bērnus vest ne ar automašīnu, bet nākt ar kājām vai braukt ar velosipēdu.
Enerģija
Apkures sezonu sākam oktobra vidū. Apkure mums ir kopīga ar Engures vidusskolu. Visās telpās ir iespēja regulēt siltuma padevi. Iespēju robežās pakāpeniski spuldzes telpās nomainīsim uz ekonomiskajām spuldzēm. Cenšamies taupīt elektroenerģiju- izslēgt izejot no telpām, dienas laikā koridoros un grupās. Apgaismojums telpās ir pietiekošs un atbilst normai.
Veselīgs dzīvesveids
Ēdienkarti sastāda pavārs un medmāsa. Produktus iepērkam vairumtirdzniecības bāzē un no vietējiem ražotājiem. Ēdienu gatavojam uz vietas, neizmantojot pusfabrikātus. Kopā ar bērniem gatavojam augļu un dārzeņu salātus, izgaršojam ārstniecisko augu tējas. Ir izstrādāti pastaigu maršruti ārpus iestādes teritorijas. Ja laika apstākļi ir piemēroti, bērni dodas tuvākās un tālākās pastaigās. Iestāde katru gadu iesaistās programmā “Skolas piens”. Telpu mazgāšanas līdzekļi ir bērniem droši un profesionāli, bet nav ekoloģiski sertificēti.
Nākotnes iespējas- bērnu ēdināšanā izmantot tikai ekoloģiskus produktus. Pašlaik pārtikas produktu piegādei tiek veikts centralizētais iepirkums, kas negarantē ekoloģiskas pārtikas nodrošināšanu, bet gan ekonomiski izdevīgāko piegādātāju.
Ūdens
Jūras tuvums dod iespēju izglītojamajiem iepazīties piekrastē esošajām dabas vērtībām, izprast jūras ietekme uz tām. Vecākā un sagatavošanas grupa piedalīsies DIC “Meža māja” nodarbībās, kuru tēma ir “Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā”.
Aicinām vecākus pētīt ūdeni kopā ar bērniem un samazināt tā patēriņu mājās. Ūdens zuduma draudi iestādes ūdens apgādes sistēmā novērsta. Popularizējam ūdens taupīšanas pasākumus gan izglītības iestādē, gan audzēkņu ģimenēs. Regulāri pārbaudām ūdensvadu cauruļu stāvokli.
Grupās ir pieejams firmas Venden dzeramais ūdens. Tualetēs ir uzstādīti podi ar ūdens taupošo iedalījumu. Mācam bērniem pēc roku mazgāšanas aizvērt ūdens krānu un netecināt liela daudzuma ūdens strūklu.
Mežs
Dodamies pastaigās uz mežu, vērojam to dažādos gadalaikos. Izpētām augu daudzveidību mežā, saudzējam to. Mācamies kopt un tīrīt mežu savam un citu priekam. Mežā uzvedamies klusu, lai neizbiedētu dzīvniekus.
Makulatūras un bateriju vākšanas kampaņā iesaistīt plašākas sabiedrības daļas. Veicināt ekoskolu savstarpējo sadarbību un zaļo pasākumu kopīgu īstenošanu.

Engures PII "Spārīte" ekopadome:
Sandra Ozoliņa - iestādes vadītāja,
Solveiga Leitarte - izglītības metodiķis/koordinators,
Gunta Mazure- sporta skolotāja,
Iveta Andersone - pirmsskolas skolotāja,
Dace Novika - pirmsskolas skolotāja,
Liene Pankrātova - vecāku pārstāvis,
Inta Zaļuma - iestādes medmāsa,
Ziedonis Kaktišs - saimnieks/ strādnieks.

· Rūpējies par dabu! · Ja dari pāri dabai, tad vispirms tu kaitē sev!
· Nepiegružo vidi-pats tajā dzīvo!
· Šķirosim atkritumus!
· Kļūsti par dabas sargu!
· Neblēņojies ar elektrību!
· Neslēdz bez vajadzības elektroierīces ‘’iekšā un āra”!
· Braukt ar divriteni tas nozīmē - traukties, taupīt, trenēties!
· Saudzē savu ķermeni-tajā jānodzīvo viss mūžs!
· Katrā ēdienreizē apēd kaut ko veselīgu!
· Dzīvo ar smaidu, sporto, esi aktīvs!
· Neizposti otra darbu, neizbradā puķes, nebojā kokus!
· Palīdzi izaugt paša stādītam augam!
· Iegaumē! Klimata izmaiņas ietekmē ne tikai civēkus, bet arī augu un dzīvnieku valsti!
· Kop un tīri mežu savam un citu priekam!
· Ko tu dari, lai mūsu vide būtu labāka?
· Skaistums apkārt tev, tā ir daba!
Mīli un saudzē to!

Ekoskolas mērķi
Piedāvāt skolēniem izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē.
Veidot pēc iespējas dabiskāku skolas apkārtni, kas vairo bioloģisko daudzveidību.
Izmantot un veidot skolas apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju.
Izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kam skolas apkārtne ir dzīves vide

>>>|||<<< Mācību mērķi >>>|||<<<
Skolēni var:
· lietot, skaidrot un zīmēt kartes, klasificēt atsevišķus objektus;
· veikt iedzīvotāju aptauju par skolas apkārtni;
· izstrādāt skolas apkārtnes uzlabošanas plānus;
· prezentēt un izskaidrot iegūtos datus, izmantojot modernās tehnoloģijas;
· Iepazīsties ar aizsargājamām dabas teritorijām jūsu skolas apkārtnē, to lielākajām vērtībām

Stiprās puses
Grupas un kabineti ir labi apgaismoti, PII teritorija diennakts tumšajā laikā ir apgaismota- apgaismes ķermeņi ar LED gaismas diodēm. Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski ataustot gaismai. Apkures sezonu sākam oktobrī, vadoties pēc klimatiskajiem apstākļiem. Grupu telpās, sporta zālē, mūzikas zālē ir iespējams regulēt siltuma padevi.
Vājās puses
Ne visās telpās ir energoefektīvās spuldzes. Nav izvietoti atgādinājumi par elektroenerģijas taupīšanu. Kabinetos un grupās jāturpina strādāt, lai visi datori neatrastos visu laiku gaidīšanas režīmā. Kabinetos nav nomainīti radiatori, tāpēc nav iespējams regulēt siltuma padevi.
Pilnīgi nav veikts izvirzītais uzdevums brīvdienās atvienot datorus, printerus, kas paliek miega režīmā.
Izvirzītie uzdevumi
Uzstādīt iestādē atgādinājumus par elektrību. Iegādāties energoefektīvās spuldzes visās grupās.
Sekot, lai brīvdienās tiktu atslēgti datori, printeri, neatstāt tos miega režīmā.  

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@enguresnovads.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Engures novads,
LV 3113

Svarīgi:

Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:

Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90002428703
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV84HABA0551018000444 

Drošības politika.">